Ocena pracy po zakończeniu stażu w 18 krokach – skorzystaj z praktycznej checklisty

Zdecydowanie najważniejszą zmianą w ogólnie pojmowanej ścieżce awansu zawodowego jest zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy warunkuje ubieganie się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Skorzystaj z praktycznego narzędzia, które pozwoli Ci sprawdzić, czy prawidłowo przeprowadziłeś procedurę oceny pracy i zminimalizować ryzyko jej zaskarżenia.

Kiedy dochodzi do otwarcia stażu?

Ogólnie pojmowany awans zawodowy rozpoczyna się od stażu. Generalnie nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Pierwszym obowiązkiem dyrektora jest więc weryfikacja, czy nauczyciel może rozpocząć staż.

Jak przebiega staż na wyższy stopień awansu zawodowego

Odbycie stażu jest podstawowym wymogiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Do obowiązków dyrektora należy nie tylko ustalenie terminu zakończenia stażu, ale też zagwarantowanie nauczycielowi warunków realizacji stażu a także weryfikacja planu rozwoju zawodowego. Sprawdź, jakie obowiązki powinieneś zrealizować w trakcie stażu nauczyciela.

Dyrektor w postępowaniu o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego – poznaj swoje obowiązki

Obowiązki dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczyciela nie kończą się na ustaleniu oceny pracy. W przypadku awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego dyrektor weryfikuje wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania, powołuje komisję egzaminacyjną, uczestniczy w jej posiedzeniu i wreszcie wydaje decyzję administracyjną w sprawie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego. Musi przy tym pamiętać, kiedy zastosowanie znajdą przepisy przejściowe, zgodnie z którymi postępowanie podlega dotychczasowym regułom. Szczegóły poniżej.

Czy staż zawsze musi być zrealizowany?

Podstawowym wymogiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego jest ukończenie stażu. Wymóg ten nie musi być jednak spełniony w każdym przypadku. Niektórzy nauczyciele mogą uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego już momencie nawiązania stosunku pracy. Inni z kolei mogą ubiegać się o ten stopień bez konieczności wcześniejszego odbycia. Poznaj szczególne przypadki, w którym realizacja stażu nie jest konieczna.

Awans zawodowy na nowych, a może na starych zasadach?

1 września 2018 r. system awansu zawodowego nauczycieli uległ zasadniczym zmianom. Nie znaczy to jednak, że nowe reguły awansu powinny być obecnie stosowane w każdym przypadku. W niektórych sytuacjach na mocy przepisów przejściowych konieczny będzie powrót do dotychczasowych rozwiązań. Wiedza, kiedy powinno to nastąpić, jest kluczowa zarówno dla dyrektora jak i nauczyciela, ponieważ błąd może wiele kosztować.

11 najważniejszych orzeczeń dotyczących awansu zawodowego

Przepisy dotyczące awansu zawodowego zawierają wiele niejasności. W konsekwencji na przestrzeni lat sprawy związane z awansem zawodowym wielokrotnie trafiały do sądów, których wyroki zawierały często bardzo przydatne wskazówki interpretacyjne. Poznaj najciekawsze tezy zawarte w orzecznictwie sądowym i sądowo-administracyjnym dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.