12

Łączenie pracy z opieką nad dzieckiem – nowe rozwiązanie dla nauczycieli

Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje alternatywę dla urlopu wychowawczego. W nowych przepisach wprost przewidziano bowiem łączenie sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem z pracą zawodową w szkole. Rozwiązanie to będzie obowiązywało już od 1 stycznia 2018 r.

Umowy cywilnoprawne w szkołach niepublicznych tylko do 31 sierpnia 2018 r.

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2018 roku nadal będzie można podpisywać umowy zlecenia z nauczycielami wykonującymi pracę w szkołach niepublicznych? Nauczyciele mają czasami niewiele godzin w takich placówkach i wybierają umowę zlecenie?

Statut zespołu szkół może funkcjonować w nowym stanie prawnym

Pytanie: W zespole szkół funkcjonuje liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa I stopnia. Dla zespołu szkól obowiązuje jeden statut, obok statutów poszczególnych placówek. W obecnych przepisach odnośnie statutów nie ma wyodrębnionych regulacji dotyczących statutów zespołu szkół. Czy wobec tego statut zespołu może zostać zachowany?

11

Zwiększenie nacisku na przeciwdziałanie dopalaczom w programie wychowawczo-profilaktycznym

Przekształcenie zespołu szkół w aspekcie księgowym nie powinno być utożsamiane z jego likwidacją. Dlatego zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przypadku przekształcenia nie jest wymagane zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych.

Zmiany obejmą także żłobki i kluby dziecięce

Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do założenia żłobka i klubu dziecięcego, udogodnienia lokalowe, zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych, a także złagodzone wymogi kwalifikacyjne na stanowisko opiekuna. Te i inne zmiany w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych przewidują nowe przepisy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, które wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 r. Choć zmiany nie dotyczą jednostek oświatowych, to jednak mogą mieć znaczenie również dla dyrektorów przedszkoli.

Zajęcia wychowania fizycznego po zmianach – najważniejsze informacje dla dyrektora

Organizacja wychowania fizycznego wymaga uwzględnienia różnych przepisów, w tym dotyczących podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego. Od 1 września 2017 r. organizacja tych zajęć podlega zmianom, które wchodzą sukcesywnie do 8-letniej szkoły podstawowej i odpowiednio do szkół ponadpodstawowych.

10

ZNP przedstawia statystyki zwolnień w związku z reformą oświaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił dane dotyczące ruchu kadrowego w oświacie w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Z danych wynika m.in., że pracę w oświacie wskutek wdrażania reformy ustroju szkolnego straciło ponad 6 tysięcy nauczycieli.

Wygaśnięcie stosunku pracy w stanie nieczynnym w dniu podjęcia pracy w innej szkole

Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum został przeniesiony w stan nieczynny z dniem 1 września 2017 r. 1 grudnia 2017 r. ma podjąć pracę w innej szkole. Do kiedy pozostanie pracownikiem gimnazjum? Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za grudzień?

Ubezpieczenia społeczne w szkołach podlegających transformacji – 5 pytań i odpowiedzi

Transformacje szkół związane z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego generują wątpliwości związane z obowiązkami pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przekształcenia lub włączenia mogą bowiem wiązać się z koniecznością dokonania odpowiednich zgłoszeń przez szkołę przekształcaną lub wchłanianą, a także wchłaniającą. Poza tym rodzą się pewne pytanie związane z rozliczeniem zasiłków chorobowych.

09

Zgody na zatrudnienie nie umieszczamy w aktach osobowych w dodatkowym miejscu pracy

Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w przedszkolu w pełnym wymiarze zajęć. Z dniem 1 września podjął też zatrudnienie w szkole podstawowej w wymiarze 5/18. Na podjęcie tego zatrudnienia uzyskał zgodę dyrektora przedszkola, które zostało wskazane jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Czy odpis zgody powinien być umieszczony w aktach osobowych nauczyciela w szkole podstawowej będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia?

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – 11 nowych rozwiązań

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres nowych zadań poradni w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń wynika zamiaru uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnienia możliwości dostosowania form wychowania przedszkolnego i form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Ustawodawca uzasadnia zmiany także potrzebą usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii, podniesienia ich merytorycznej jakości oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie.

Wynagrodzenia i inne świadczenia dla nauczycieli – analizujemy planowane zmiany

Duże zmiany w zakresie tzw. oświatowego prawa pracy dotkną także płac nauczycieli. Chodzi tu nie tylko o wynagrodzenia nauczycieli, ale też o inne świadczenia pieniężne niebędące wynagrodzeniem. Niektóre nowości mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r. Wdrażanie innych zostanie zaś rozciągnięte w czasie.

08

Studia licencjackie już nie wystarczą – sprawdź, jakie zmiany obejmą kwalifikacje nauczycieli

Reforma oświaty objęła również kwalifikacje nauczycieli. W nowym rozporządzeniu, które wchodzi w życie 1 września 2017 r., zdecydowanie zaostrzono wymagania kwalifikacyjne względem nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówkach. Do zatrudnienia w tych szkołach co do zasady nie wystarczą już studia I stopnia. Tym samym, aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w tych szkołach, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Niemniej jednak duża grupa nauczycieli zachowa kwalifikacje na mocy przepisów przejściowych. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w zakresie kwalifikacji nauczycieli.

Problem NIP, REGON i ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia gimnazjum

Pytanie: Gimnazjum przekształcono w szkołę podstawową. Czy w związku z tym należy zmienić numery NIP i REGON, a także zamknąć księgi rachunkowe gimnazjum i otworzyć nowe w szkole podstawowej?

Poznaj nowości w organizacji pracy przedszkola – cz. II

Dyrektor przedszkola musi upewnić się, czy kierowana przez niego placówka jest przygotowana na wdrażanie nowej podstawy programowej i organizację zajęć według nowej regulacji. Reforma oświaty przyniosła za sobą m.in. zmiany w organizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć języka mniejszości i języka regionalnego, a także zajęć religii. Sprawdź, jakich kwestii nie można przeoczyć, by zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie przedszkola.

07

Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych związane z reformą oświaty

Wdrażana właśnie reforma oświaty pociąga za sobą nie tylko zmiany w sieciach szkół, wszak z systemu oświaty znikają gimnazja, ale wywołuje cały szereg skutków prawnych także w sferze szeroko rozumianego prawa pracy. I nie chodzi tu tylko o ruchy kadrowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, ale także o liczne następstwa wynikające z likwidacji, połączeń czy utworzenia nowych jednostek organizacyjnych oświaty, ale rozumianych jako zakłady pracy. Jednym z zagadnień wymagającym analizy są skutki, jakie pociąga za sobą reforma oświaty dla działalności socjalnej szkół i placówek.

Poznaj nowości w organizacji pracy przedszkola – cz. I

Nie wszystkie regulacje dotyczące organizacji pracy przedszkola, obowiązujące od 1 września 2017 r. były znane w momencie opracowywania arkuszy organizacji przedszkola na rok 2017/2018 – niektóre rozporządzenia zostały podpisane w trakcie wakacji. Poznaj szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola obowiązujące od 1 września 2017, a w szczególności sprawdź, czy musisz opracować aneks do arkusza organizacji.

Poznaj nowości w działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Z początkiem nowego roku szkolnego wchodzą w życie zmiany dotyczące działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole. O ile w przypadku działalności innowacyjnej postawiono na odformalizowanie i usamodzielnienie szkoły, o tyle procedura dotycząca działalności eksperymentalnej została zachowana – choć z pewnymi, dość istotnymi zmianami.

06

Zobacz, jak sporządzać i wydawać świadectwa pracy w okresie reformy oświaty

Z uwagi na intensywny ruch służbowy podyktowany głównie wygaszaniem gimnazjum koniec sierpnia będzie wiązał się z koniecznością wydania świadectw pracy większej liczbie nauczycieli i pracowników. Dlatego warto mieć na względzie, że od stycznia obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy, które znajdą zastosowanie zarówno do nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach. Zmodyfikowano również treści, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy, jak i sam formularz świadectwa. Zobacz, jakie informacje mogą okazać się przydatne przy sporządzaniu i wydawaniu świadectw pracy w okresie reformy.

Zobacz, co należy zmienić w statucie przedszkola

Do końca listopada 2017 r. dyrektorzy przedszkoli będą musieli zaktualizować statuty kierowanych przez siebie placówek. Oczywiście wiele z dotychczasowych zapisów, które nie były oparta na przepisach ustawy o systemie oświaty i aktach wykonawczych, będzie mogło pozostać w niezmienionej formie. Niemniej jednak te elementy statutu, które odwołują się wprost do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wymagają dostosowania do nowych regulacji. Korzystając z przydatnego narzędzia, sprawdź, w jakim zakresie statut przedszkola wymaga aktualizacji.

Zmiany w organizacji rekolekcji

1 września 2017 r. w życie wchodzi nowe rozporządzenie regulujące zasady organizacji religii szkołach. W stosunku do projektu w ostatecznej wersji pojawiły się zapisy dotyczące organizacji rekolekcji.

05

Zaskakujące doniesienia prasowe – szykują się zmiany w urlopie zdrowotnym!

Czego jeszcze można spodziewać się w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela? Z doniesień prasowych wynika, że w najbliższym czasie MEN planuje zaostrzyć zasady korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Sprawdźmy, na czym mają polegać zmiany.

Zasady przechodzenia uczniów do innej szkoły w projekcie nowego rozporządzenia MEN

MEN opublikował projekt rozporządzenia regulującego zasady przechodzenia uczniów do innej szkoły. Rozporządzenie reguluje te kwestie bardzo szczegółowo, przez co jego lektura jest uciążliwa. Spróbujmy więc usystematyzować najważniejsze kwestie.

Wyjaśnienia MEN dotyczące nauczania indywidualnego

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wywołał wiele kontrowersji w środowisku oświaty. Ministerstwu zarzucono m.in. izolowanie uczniów niepełnosprawnych. Sprawdź, jak MEN odpowiada na zarzuty.

04

Uzupełnienie etatu w związku z reformą oświaty – 10 przykładów z życia szkoły

Najprawdopodobniej w okresie wdrażania reformy oświaty w szkołach z malejącą liczbą godzin a zwłaszcza w gimnazjach zwiększy się popularność tzw. uzupełniania etatu. Konstrukcja ta pozwala na wykonywanie pracy w więcej niż jednej szkole w celu zapewnienia nauczycielowi łącznie pełnego wymiaru zajęć. W okresie do 31 sierpnia 2019 r.  instytucję tę będzie można stosować bez dotychczasowych ograniczeń.

Świadectwa szkolne w roku szkolnym 2016/2017 – nowości w przepisach, rady dla dyrektora i pracowników szkoły

W cieniu transformacji szkół ustawodawca wprowadza również inne zmiany w systemie oświaty. Nie cieszą się one być może tak dużą medialną popularnością, lecz niewątpliwie mają istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki i obowiązków dyrektora. Jedną z takich zmian są nowe zasady wydawania świadectw szkolnych wprowadzone w styczniu 2017 r., które mają obowiązywać w roku szkolnym 2016/2017. W nowym rozporządzeniu przewidziano kilka zmian. Niezależnie od tego zagadnienie warto omówić kompleksowo.

Poznaj 20 zmian w kształceniu dzieci niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje nowe regulacje w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jeżeli projekt wejdzie w życie – co planowane jest na dzień 1 września 2017 r. – na dyrektorów spadną nowe obowiązki.

03

Zanim zwolnisz pracownika, rozważ przeniesienie służbowe

Alternatywą dla stanu nieczynnego i zwolnienia z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi podyktowanymi reformą oświaty może być przeniesienie służbowe do innej szkoły bądź na inne stanowisko pracy w tej samej szkole. Rozwiązanie takie można zastosować zarówno wobec nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Wymaga to jednak spełnienia określonych warunków. Poza tym nie każdy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny może podlegać przeniesieniu.

Ruchy kadrowe przed rokiem szkolnym 2017/2018 – stan nieczynny i wypowiedzenie po nowemu

Już w maju 2017 roku dyrektorzy gimnazjów będą zmuszeni podjąć trudne decyzje i poinformować część zatrudnionych nauczycieli o przeniesieniu w stan nieczynny. Pisemne informacje o przeniesieniu powinny trafić do nich najpóźniej 15 maja. Zaś nauczycielom, którzy nie wyrażą zgody na przeniesienie, trzeba będzie wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania należy zastosować w ruchu kadrowym przed rokiem szkolnym 2017/2018!

Poważne wątpliwości prawne odnośnie zasad opracowywania arkuszy organizacyjnych

27 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Ostatecznie nie wprowadzono przepisu, planowanego jeszcze w projekcie, który miał regulować zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Wywołuje to poważne wątpliwości natury prawnej.

02

Kryteria doboru do stanu nieczynnego i zwolnienia warunkują późniejsze kroki kadrowe dyrektora gimnazjum

Nim dyrektorzy wygaszanych gimnazjów rozpoczną ruch kadrowy, przenosząc nauczycieli w stan nieczynny i wypowiadając ich stosunki pracy, powinni oni zdecydować, którzy nauczyciele utrzymają zatrudnienie przez kolejny rok szkolny, a którzy muszą pożegnać się z pracą już teraz. Aby uniknąć podjęcia decyzji niesprawiedliwych i krzywdzących, warto zredagować wewnątrzszkolne kryteria doboru do przenoszenia w stan nieczynny i wypowiadania stosunku pracy.

Zwolnienia związane z reformą dotkną nie tylko nauczycieli

Nowa reforma oświaty ma na celu likwidację gimnazjum i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej. Uchwalone przepisy wprowadzające reformę mogą spowodować konieczność redukcji etatów w szkole, zarówno w odniesieniu do pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. Sprawdź jakie decyzje należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko procesu w sądzie pracy.

01

Zatrudniając nauczyciela, dyrektor sam sprawdzi jego niekaralność dyscyplinarną

Powstanie oddziału klas VII i VIII w szkole podstawowej może wiązać się z koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli. Dlatego warto mieć na względzie, że od 1 marca 2017 r. obowiązek weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela będzie spoczywał na dyrektorze szkoły. Nowelizacja przewiduje dwa etapy weryfikacji.

Uprawnienia emerytalne nauczycieli w kontekście nadchodzącej reformy oświaty

Wdrażana właśnie reforma systemu oświaty, która niesie za sobą całkowitą zmianę ustroju szkolnego, dotyka nie tylko sfery organizacji i treści nauczania, ale ma wpływ także na sytuację zatrudnionych w szkołach i placówkach nauczycieli i pracowników obsługi. W obliczu tak daleko idących zmian nie ma co się łudzić, że wszyscy pracownicy zachowają pracę, w najgorszej sytuacji są zaś – jak się zdaje – nauczyciele i pracownicy obsługi zatrudnieni w gimnazjach, w tym również dyrektorzy. W tej sytuacji warto się dowiedzieć, co się zmieniło w systemie emerytalnym i z jakich uprawnień mogą skorzystać nauczyciel i dyrektor.

Szczegółowa organizacja szkół w projekcie nowego rozporządzenia

MEN opublikowało projekt niezwykle istotnego rozporządzenia regulującego szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ramowych statutów. Najważniejsze zmiany dotyczą procedury tworzenia arkuszy organizacyjnych.