26

Uzupełnianie etatu a kilka umów o pracę z nauczycielem – poznaj podobieństwa, różnice, zalety i wady

Reforma oświaty wymusiła w ostatnich latach intensywny ruch kadrowy. Bardzo popularnym stało się zjawisko pracy równocześnie w więcej niż jednej szkole. Rekordziści pracują nawet w pięciu placówkach w tym samym czasie. Karta Nauczyciela dąży do zatrudniania nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć. Nawet gdy możliwości realizacji pełnego pensum nie ma jednej placówce, przewiduje tzw. uzupełnianie etatu tj. pracę w kilku szkołach w ramach jednego stosunku pracy. Czy to się opłaca? Czy może – z punktu widzenia nauczyciela -  jednak lepiej mieć kilku pracodawców, zaś  - z punktu widzenia dyrektora – nauczyciela, który realizuje wszystkie godziny tylko w jednej placówce? Sprawdźmy to.

Stażysta po przerwie w zatrudnieniu będzie mógł kontynuować staż

Dość nieoczekiwanie w projekcie ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela przewidziano istotną zmianę w zakresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Okazuje się, że po przerwie w zatrudnieniu staż będzie mógł kontynuować nie tylko nauczyciel kontraktowy i mianowany, ale także stażysta.

O urlopie uzupełniającym po urlopie zdrowotnym – kolejne interesujące orzeczenia z zakresu prawa oświatowego

Wiemy już, że w wyniku niewykorzystania urlopu zdrowotnego nauczyciel nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Takie uprawnienie zostało przewidziane wprost w przepisach od 1 stycznia 2018 r. Niemniej jednak nauczyciele mogą domagać się realizacji tego prawa również przez tą datą. Poznaj kolejne interesujące orzeczenia w zakresie prawa oświatowego.

25

Sprawdź, jak uregulować okres bezpłatnego pobytu w przedszkolu

Wejście w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wiązało się z koniecznością wydania przez organy prowadzące nowych uchwał dotyczących opłat za przedszkole. Choć od tego momentu minął już prawie rok, to jednak nadal uchwały te zawierają zapisy, które niejednokrotnie uznawane są za nieważne przez organy nadzoru. Jednym z takich kontrowersyjnych zapisów jest określenie godzin, w których pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Sprawdź, jak prawidłowo powinien brzmieć taki zapis.

Nauczyciel w stanie nieczynnym – co może, co musi, a czego nie powinien robić dyrektor

Do 28 lutego 2019 r. nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny pozostają w stosunku pracy. Rodzi to prawa, jak i obowiązki zarówno po stronie nauczyciela, jak i zatrudniającego go dyrektora placówki. Sprawdź, jak wywiązać się ze swoich obowiązków wobec nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym oraz jakich uprawnień możesz korzystać w tym okresie.

24

Zabezpieczenie danych osobowych w szkole – jakie rozwiązania stosować w praktyce?

Szkoła przetwarza w toku swojej działalności dane osobowe m.in. nauczycieli, uczniów, rodziców, dostawców usług i towarów, w tym niekiedy także dane wrażliwe. Administrowanie danymi osobowymi, zwłaszcza (ale nie tylko) w systemach informatycznych, rodzi z kolei obowiązek właściwego ich zabezpieczania. Sprawdź, jakie środki stosować, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych w szkole

Przegląd orzecznictwa

Po raz pierwszy prezentujemy nowy dział „Przegląd orzecznictwa”. Będziemy w nim prezentować wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także sądów administracyjnych zawierające tezy przydatne dla dyrektorów i organów prowadzących. Okazjonalnie będą pojawiać się rozstrzygnięcia organów nadzorczych i interpretacje organów podatkowych obejmujące zagadnienia oświatowe. Tym razem nawiązujemy do zagadnienia godności pracowniczej jako dobra osobistego.

Organizacja wycieczek szkolnych – rozwiewamy wątpliwości Czytelników

Jak wiadomo, od 2 czerwca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Choć od ich wejścia w życie upłynęło już kilka miesięcy, to jednak nadal istnieje wiele wątpliwości m.in. odnośnie tego, kto może pełnić funkcję opiekuna wycieczki, jak również, jakie zdarzenia można zdefiniować jako wycieczki. Przedstawiamy wyjaśnienia najczęściej zgłaszanych wątpliwości dotyczących organizacji wycieczek szkolnych.

23

Sprawdź, jak i kiedy powierzyć przetwarzanie danych na zewnątrz szkoły

Jednostka oświatowa w wielu przypadkach jest obowiązana do  zawarciaumowy powierzenia przetwarzania danych. W praktyce istnieje wiele wątpliwości w tym obszarze. Bywa, że szkoły dążą do zawarcia umów powierzenia nawet wtedy,  kiedy nie są one potrzebne. Panuje ogólna tendencja zawierania z każdym podmiotem, któremu w jakiś sposób przekazuje dane.  Nie zawsze jest taka umowa potrzebna. Sprawdź, z którymi podmiotami musisz podpisać umowę, a z którymi nie potrzebna. Dokonaj świadomej selekcji.

Program WSDZ do 31 października – poznaj zmiany w systemie doradztwa zawodowego

Do 31 października dyrektorzy muszą zatwierdzić program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Te i inne nowości przewiduje nowe rozporządzenie MEN, które weszło w życie w nowym roku szkolnym. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania obowiązują w systemie doradztwa zawodowego w szkołach.

Poznaj przywileje w zakresie czasu pracy i inne uprawnienia niepełnosprawnych pracowników w oświacie

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zawsze wiąże się z koniecznością respektowania dodatkowych uprawnień. W tym zakresie nowością jest obniżka wymiaru zajęć nauczycieli. Z drugiej strony nauczycielowi z obniżonym wymiarem zajęć nie można przydzielić godzin ponadwymiarowych – ale nie w każdym przypadku. Sprawdź, jakie przywileje przysługują pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w placówce oświatowej.

22

Wymiar zajęć pedagoga w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej etat pedagoga szkolnego musi również zgodnie z nowym rozporządzeniem wynosić 22 godziny?

Sprawdź, jakie dokumenty szkolne zaktualizować w roku szkolnym 2018/2019

Zmiany w prawie oświatowym wymuszają na dyrektorze szkoły lub placówki konieczność dostosowania niektórych dokumentów szkolnych do aktualnego stanu prawnego. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 również istnieje konieczność aktualizacji części dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły/placówki.

Samozatrudnienie nauczyciela w przedszkolu? To nie wchodzi w rachubę

Pytanie: Czy w przedszkolu nie samorządowym można od 1 września 2018 zawrzeć umowę zlecenie z firmą na świadczenie usług psychologa w przedszkolu?

21

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych także dla pomocnika nauczyciela

Pytanie: Pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela pracuje wraz z nauczycielem w jednej sali. W związku z tym pracownik widzi, jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel m.in. w dzienniku lekcyjnym, dokumentacji wycieczki czy w IPET. Czy w związku z tym pomocnikowi nauczyciela należy udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Sprawdź, jak będzie przebiegać ocena pracy dyrektora od nowego roku szkolnego

Od 1 września 2018 r. obowiązywać będą zmodyfikowane zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmą również ocenę pracy dyrektorów, pełniących obowiązki dyrektorów, a także zastępców dyrektorów. Oceny pracy wskazanych osób dokonywać będzie, tak jak dotychczas, organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym. Nie wykluczyło to jednak zmian w szczególności w zakresie kryteriów oceny pracy, jak również jej wskaźników.

Rejestr incydentów w ochronie danych - kiedy potrzebny, jak go prowadzić, co ewidencjonować

RODO nakłada na placówki obowiązek ewidencjonowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, a w niektórych przypadkach zgłaszanie tego bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w czasie do 72 godzin od wykrycia). Sprawdź, co jest naruszeniem ochrony danych, jaki jest termin na zgłoszenie oraz jak prowadzić dokumentację naruszeń.

20

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych także dla pomocnika nauczyciela

Pytanie: Pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela pracuje wraz z nauczycielem w jednej sali. W związku z tym pracownik widzi, jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel m.in. w dzienniku lekcyjnym, dokumentacji wycieczki czy w IPET. Czy w związku z tym pomocnikowi nauczyciela należy udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Sprawdź, jak powinna wyglądać organizacja wypoczynku w wakacje 2018 r.

Zazwyczaj w okresie wakacji szkoły zajmują się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mając to na względzie MEN zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” a przy tym rekomenduje sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Skorzystaj z przedstawionych wskazówek i prawidłowo zorganizuj wypoczynek uczniów. Szczegóły poniżej.

Przeniesienie pracownika samorządowego ograniczone w szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum

Pytanie: Dyrektor szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum w konsekwencji włączenia gimnazjum do tej szkoły ma problem z nadwyżką etatów na stanowisku palacza c.o. Dyrektor chce, aby jeden z palaczy został przeniesiony na stanowisko woźnego. Czy możliwa jest zmiana tego stanowiska w drodze przeniesienia służbowego?

19

Skutki braku promocji ucznia klasy gimnazjalnej

Pytanie: Co stanie się z uczniem klasy II dotychczasowego gimnazjum, który nie otrzyma promocji do następnego?

Ochrona związkowa nie wstrzymuje uzupełnienia pensum

Pytanie: Organ prowadzący nałożył na nauczyciela podlegającego ochronie związkowej obowiązek uzupełnienia pensum w innej szkole na takim samym stanowisku. Nauczyciel odmawia przyjęcia tego obowiązku. Co powinien uczynić dyrektor?

Sprawdź, jak przygotować się do ponownego objęcia funkcji dyrektora

Do 26 stycznia 2017 r. obowiązywała ogólna zasada, zgodnie z którą organ prowadzący miał możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Regulacja ta została wyeliminowana, ale w niektórych przypadkach istnieje jeszcze możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. Dyrektor może też rozważać ponowne przystąpienie do konkursu na stanowisko kierownicze. Sprawdź, jak się do tego przygotować.

18

Zmiany w zakresie arkuszy organizacyjnych jeszcze przed rokiem szkolnym 2018/2019

10 kwietnia, a więc jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 MEN wprowadził zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu. Przede wszystkim zmodyfikowano terminy opiniowania arkuszy organizacyjnych, ale także ich treść. Zmiana będzie mała znaczenie dla arkuszy organizacyjnych sporządzanych na rok szkolny 2018/2019, w szczególności w przypadku ich aneksowania.

Zatrudniasz asystenta nauczyciela? Pamiętaj o aktualizacji IPET

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym przewidziano obowiązek aktualizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w terminie do 30 września 2018 r. Aktualizacja powinna również dotyczyć wszelkich kwestii związanych z asystentem nauczyciela – wszak od 1 września 2018 r . nie będzie już podstawy prawnej do zatrudniania osób na tym stanowisku.

Publikacja zdjęć absolwentów co do zasady wymaga ich zgody

Pytanie: Czy po wejściu w życie RODO nadal będzie można publikować zdjęcia i dane zawarte w kronice szkolnej bądź zdjęcia byłych absolwentów w gablotach na korytarzach szkolnych?

17

Wygaszanie kształcenia w gimnazjum i szkołach z klasami gimnazjalnymi – 9 rad dla dyrektora w ruchu kadrowym

W maju 2018 r. rozpocznie się kolejny etap ruchu kadrowego związanego z wygaszaniem kształcenia w gimnazjach i szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum. Nie możemy zapominać, że obowiązuje tam specyficzna procedura kadrowa, w ramach której nauczyciel nie może od razu otrzymać wypowiedzenia stosunku pracy, lecz należy w pierwszej kolejności zaproponować mu przeniesienie w stan nieczynny. Sprawdź, o czym pamiętać, podejmując działania kadrowe przed rokiem szkolnym 2018/2019.

Ruch kadrowy przed rokiem szkolnym 2018/2019 – jak postępować z pracownikami niepedagogicznymi

Zbliża się okres ruchu kadrowego, który z oczywistych względów będzie zdecydowanie bardziej intensywny w gimnazjach i szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum. Jeżeli w tych szkołach nie jest możliwe utrzymanie zatrudnienia pracownika w dotychczasowym kształcie, dyrektor placówki ma 3 możliwości: przenieść pracownika na inne stanowisko lub do innej placówki, zmienić jego warunki zatrudnienia lub rozwiązać z nim stosunek pracy. Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z prawem.

16

Wychowawcą klasy także nauczyciel religii?

Ustawodawca nie zwalnia tempa. Kolejną zmianą, jaką zaplanowano w prawie oświatowym jest wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy klasy przez nauczyciela religii. Projektowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w szkołach publicznych wywołuje kontrowersje w środowisku oświaty.

Urlop wypoczynkowy kadry kierowniczej – rozwiązujemy wątpliwości naszych Czytelników

1 stycznia 2018 roku wprowadzono nowe regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego dla kadry kierowniczej. Nauczyciele z tej grupy, w tym również dyrektor, korzystają bowiem z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych i w okresie wskazanym w planie urlopów. Nowe przepisy zawierają niestety wiele niedomówień i wywołują liczne wątpliwości związane m.in. z wymiarem urlopu, jego udzielaniem i rozliczaniem płacy urlopowej. Część z nich postaramy się rozwiązać.

Skierowanie w ramach prewencji rentowej ZUS nie daje prawa do urlopu zdrowotnego

Pytanie: Jak powinno wyglądać skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową dające prawo do urlopu dla poratowania zdrowia? Czy może to być skierowanie wystawione w ramach prewencji rentowej ZUS?

15

Zgoda pracownika niepotrzebna do weryfikacji niekaralności w zakresie przestępstw seksualnych

Pytanie: Czy obowiązkowi okresowej oceny pracy podlega także dyrektor szkoły, wicedyrektor i inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze? Czy pierwsza ocena pracy dyrektora powinna być dokonana przez organ prowadzący i kuratora oświaty w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Wypowiedzenie w trybie art. 20 także w szkole z oddziałami gimnazjalnymi

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym przekształcił się w szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi. Od 1 września 2018 r. nie będzie etatu dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej realizującego zajęcia wyłącznie w oddziale przedszkolnym. Czy w związku z tym nauczyciela należy w terminie do 15 maja 2018 r. poinformować o przeniesieniu w stan nieczynny czy też od razu wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy?

RODO w szkole – poznaj nowe rozwiązania w zakresie danych osobowych (część I)

25 maja 2018 roku w życie wejdą nowe przepisy unijne w sprawie  ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. Nowe przepisy obejmą podmioty przetwarzające dane osobowe a więc również szkoły. Już teraz warto zweryfikować dotychczasowe zasady przetwarzania danych osobowych stosowane w szkole i wprowadzić potrzebne zmiany.

14

Trzynastki za 2017 r. w kontekście reformy oświaty – 9 rozwiązań najtrudniejszych problemów

Reforma ustroju szkolnego i wiążące się z nią transformacje szkół wzbudzają wiele wątpliwości co do uprawnień płacowych pracowników. Dotyczy to również dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. Kiedy wypłacić trzynastkę nauczycielowi wygaszanego gimnazjum? Jak obliczyć to świadczenie dla nauczyciela gimnazjum, które zostało włączone do innej szkoły? Poznaj rozwiązania tych i wielu innych problemów dotyczących przyznawania, obliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 r.

Statut gimnazjum traci moc w wyniku jego włączenia do innej szkoły

Pytanie: Gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. Przyjęto rozwiązanie, że oddziały klas dotychczasowego gimnazjum podlegającą regulacji statutu byłego gimnazjum. Czy jest to rozwiązanie prawidłowe? Czy też statut należy uchylić?

Podsumowanie roku 2017 r. w oświacie – cz. II

Druga część podsumowania roku 2017 r. dotyczy spraw kadrowych. W tym zakresie także przewidziano istotne zmiany, choć należy zaznaczyć, że w przeważającej mierze mają one tymczasowy charakter. Najważniejszą zmianą była niewątpliwie zmodyfikowana procedura redukcji zatrudnienia w szkołach podlegających transformacji.

13

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem tylko w dniach a nie w godzinach

Pytanie: Nauczyciel przedszkola w dniu 29 grudnia 2017 r. złożył wniosek o udzielenie 4 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w dniu 2 stycznia 2018 r. Czy dyrektor może uwzględnić wniosek?

Wczesne wspomaganie rozwoju w roku szkolnym 2017/2018 – 9 najważniejszych zagadnień

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które zachowując dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania zajęć wczesnego wspomagania, doprecyzowują i poszerzają je jednocześnie o działania zmierzające do zapewnienia niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie odpowiedniej jakości wsparcia, adekwatnie do potrzeb. Sprawdź, jakie nowości w zakresie wczesnego wspomagania są istotne w codziennej pracy dyrektora jednostki, która prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Istotą zmian jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Niektóre z nowości będą miały wpływ na funkcjonowanie związków zawodowych i kontakty z nimi także w placówkach oświatowych.