30

Ruch kadrowy 2019 – 10 pytań i odpowiedzi

W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni zostanie zastosowana tzw. odwrócona procedura kadrowa – w szkołach z ostatnimi klasami dotychczasowego gimnazjum. W niektórych przypadkach dyrektorzy będą mogli skorzystać jeszcze z innych szczególnych rozwiązań przewidzianych w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Konieczność równoległego stosowania rozwiązań przejściowych i z Karty Nauczyciela rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Relacje dyrektora ze związkami zawodowymi (cz. IV – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy)

Każdy członek związku ma określone uprawnienia przewidziane w statutach poszczególnych organizacji związkowych. Ponadto przepisy prawa pracy nakazują pracodawcom konsultowanie ze związkami indywidualnych sprawa pracowniczych takich jak: zamiar rozwiązania stosunku pracy, zmian warunków zatrudnienia, kar porządkowych. W tym zakresie wszyscy członkowie związku (a nawet pracownicy niezrzeszeni, którzy zwrócili się do związku o pomoc) objęci są ogólną ochroną związkową. To jednak nie wszystko. Jeszcze szerszy uprawnień przewidziany został dla wybranych pracowników pełniących funkcje w zarządach organizacji związkowych. Wśród tych uprawnień na uwagę zasługuje ochrona stosunku pracy. Sprawdź, jak funkcjonuje ta ochrona po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i jakie wiążą się z nią obowiązki dyrektora szkoły.

Pracownicze Plany Kapitałowe – poznaj nowe obowiązki dyrektora szkoły

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują tzw. pracownicze plany kapitałowe, stanowiące dodatkową formę zabezpieczenia społecznego, funkcjonującego obok emerytur. Rozwiązanie takie ma funkcjonować także w szkołach i to nie tylko w samorządowych, ale także w prowadzonych przez inne podmioty. Od kiedy pracownicze plany kapitałowe będą stosowane w oświacie? Jakie obowiązki oznacza to dla dyrektora? Jakie uprawnienia przysługują uczestnikom PPK? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

29

ZFŚS w 2019 r. – wzrastają odpisy

W 2019 r. wzrasta wysokość odpisu na zakładowy funduszu socjalny zarówno w przypadku nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Podwyższenie odpisu jest efektem wzrostu kwoty bazowej w ustawie okołobudżetowej. W konsekwencji zwiększy się również wysokość nauczycielskiego świadczenia urlopowego. Sprawdź, jaki odpis na ZFŚS należy odprowadzać w 2019 r.

Relacje dyrektora ze związkami zawodowymi (cz. III – szczególna ochrona związkowa)

Każdy członek związku ma określone uprawnienia przewidziane w statutach poszczególnych organizacji związkowych. Ponadto przepisy prawa pracy nakazują pracodawcom konsultowanie ze związkami indywidualnych sprawa pracowniczych takich jak: zamiar rozwiązania stosunku pracy, zmian warunków zatrudnienia, kar porządkowych. W tym zakresie wszyscy członkowie związku (a nawet pracownicy niezrzeszeni, którzy zwrócili się do związku o pomoc) objęci są ogólną ochroną związkową. To jednak nie wszystko. Jeszcze szerszy uprawnień przewidziany został dla wybranych pracowników pełniących funkcje w zarządach organizacji związkowych. Wśród tych uprawnień na uwagę zasługuje ochrona stosunku pracy. Sprawdź, jak funkcjonuje ta ochrona po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i jakie wiążą się z nią obowiązki dyrektora szkoły.

O odwołaniu z funkcji dyrektora szkoły – poznaj najnowsze orzeczenia

Dyrektor szkoły musi liczyć się z tym, że w określonych przypadkach może zostać pozbawiony funkcji kierowniczej, innymi słowy odwołany ze stanowiska. Odwołanie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jak rozumieć to nieostre sformułowanie? Odpowiedzi należy szukać w bogatym orzecznictwie sądowym. Prezentujemy najnowsze orzeczenia dotyczące odwołania dyrektora z funkcji kierowniczej

02 specjalny

Sprawdź, jak wypełnić kartę oceny pracy

Niewątpliwie najważniejszym dokumentem w procedurze oceny pracy jest karta oceny pracy, która zawiera stwierdzenie uogólniające i w konsekwencji kończy postępowanie (przynajmniej w I instancji). Prawidłowe wypełnienie tej karty jest więc niezwykle istotne. Sprawdź, jak powinna wyglądać karta oceny pracy nauczyciela i jak ją wypełnić.

Postępowanie w sprawie oceny pracy – krok po kroku

Wiemy już, jakie są przesłanki uruchomienia procedury oceny pracy. Tym samym nadszedł czas na analizę przebiegu całego postępowania – krok po kroku. Sprawdź, jak przeprowadzić procedurę oceny pracy, jakie kryteria wykorzystać do oceny nauczyciela i jak zakończyć postępowanie, wręczając mu kartę oceny pracy.

Orzecznictwo w sprawie oceny pracy

Procedura oceny pracy nie jest postępowaniem administracyjnym, stąd liczba orzeczeń sądowych dotyczące tej oceny jest dość skromna. Nie znaczy to jednak braku wartościowych tez. Sprawdź, jakie istotne orzeczenia wydane zostały w odniesieniu do oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.

28

Relacje dyrektora ze związkami zawodowymi (cz. II – konsultacja w sprawach indywidualnych)

W kolejnym numerze „Prawa w oświacie dla praktyka” kontynuujemy praktyczną analizę zagadnień związanych ze współdziałaniem dyrektora szkoły ze związkami zawodowymi. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami analiza ma charakter kompleksowy, co oznacza, że obejmuje nie tylko nowości w ustawie o związkach zawodowych. Tym razem zajmujemy się kwestią konsultacji w sprawach indywidualnych, a więc bardzo ważnego obowiązku pracodawcy, zwłaszcza w kontekście powoli zbliżającego się ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2019/2020. Ruch ten będzie bardzo intensywny, zwłaszcza z uwagi na wygaszanie gimnazjów i klas gimnazjalnych w szkołach innego typu. Sprawdź, jak prawidłowo zrealizować obowiązek konsultacji związkowej.

Poznaj obowiązki informacyjne szkoły w związku z RODO

Szkoły mają obowiązki takie same jak każdy inny administrator danych osobowych. Nie inaczej jest z obowiązkiem informacyjnym. Specyfika działalności edukacyjnej rodzi jednak także pewne wątpliwości dotyczące m.in. treści klauzuli informacyjnej czy sposobu jej doręczania podmiotom danych czyli osobom, których dane dotyczą.

Poznaj nowe zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne

W 2019 roku przewidziano także nowości w rozliczaniu dotacji otrzymywanej na dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Otóż zmienione zostaną reguły rozliczania dotacji przekazanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na dzieci uczęszczające do oddziałów integracyjnych. W tym zakresie przewidziano bowiem obowiązek odrębnego rozliczenia dotacji. Sprawdź, jakie rozwiązania należy stosować, aby nie narazić się na konieczność zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji.

27

Relacje dyrektora ze związkami zawodowymi – najważniejsze zmiany w 2019 r. (cz. I)

1 stycznia 2019 r. w życie weszła szeroko zakrojona nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Przede wszystkim zmieniają się zasady weryfikacji uprawnień organizacji związkowej. Zmodyfikowano również reguły współdziałania pracodawców z organizacjami związkowymi w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowników. To wszystko przekłada w istotny sposób na relacje dyrektora jako osoby reprezentującej pracodawcę czyli szkołę z organizacjami związkowymi. Dowiedz się, jak powinny wyglądać relacje ze związkami zawodowymi w nowym stanie prawnym.

Poznaj obowiązki w zakresie RODO w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników szkoły

Proces zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły uregulowany jest przepisami prawa pracy – kodeksu pracy oraz ustaw szczególnych odnoszących się do poszczególnych grup pracowniczych – w przypadku nauczycieli jest to Karta Nauczyciela. Chcąc postępować w pełni prawidłowo, nie wystarczy posługiwać się wyłącznie przepisami prawa pracy. Należy bowiem pamiętać o konieczności ochrony danych osobowych osób z którymi nawiązuje się i kończy współpracę, co wymaga w znacznym zakresie odwołania się do przepisów o ochronie danych osobowych, których źródła regulacji nie należą do systemu prawa pracy.

Poznaj nowy system szkolnictwa zawodowego

1 września 2019 r. w życie wejdzie nowelizacja ustaw oświatowych wprowadzająca liczne zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego. Niektóre z nich są drobne, ale jest też kilka pomysłów wprowadzających zmiany dość radykalne, które mają pozytywnie wpłynąć na kształcenie zawodowe. MEN twierdzi, że głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Sprawdź, sprawdź, jakie zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego wejdą w życie w kolejnym roku szkolnym.

01 specjalny

Ocena pracy po zakończeniu stażu w 18 krokach – skorzystaj z praktycznej checklisty

Zdecydowanie najważniejszą zmianą w ogólnie pojmowanej ścieżce awansu zawodowego jest zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy warunkuje ubieganie się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Skorzystaj z praktycznego narzędzia, które pozwoli Ci sprawdzić, czy prawidłowo przeprowadziłeś procedurę oceny pracy i zminimalizować ryzyko jej zaskarżenia.

Kiedy dochodzi do otwarcia stażu?

Ogólnie pojmowany awans zawodowy rozpoczyna się od stażu. Generalnie nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Pierwszym obowiązkiem dyrektora jest więc weryfikacja, czy nauczyciel może rozpocząć staż.