Relacje dyrektora ze związkami zawodowymi – najważniejsze zmiany w 2019 r. (cz. I)

1 stycznia 2019 r. w życie weszła szeroko zakrojona nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Przede wszystkim zmieniają się zasady weryfikacji uprawnień organizacji związkowej. Zmodyfikowano również reguły współdziałania pracodawców z organizacjami związkowymi w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowników. To wszystko przekłada w istotny sposób na relacje dyrektora jako osoby reprezentującej pracodawcę czyli szkołę z organizacjami związkowymi. Dowiedz się, jak powinny wyglądać relacje ze związkami zawodowymi w nowym stanie prawnym.

Poznaj obowiązki w zakresie RODO w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników szkoły

Proces zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły uregulowany jest przepisami prawa pracy – kodeksu pracy oraz ustaw szczególnych odnoszących się do poszczególnych grup pracowniczych – w przypadku nauczycieli jest to Karta Nauczyciela. Chcąc postępować w pełni prawidłowo, nie wystarczy posługiwać się wyłącznie przepisami prawa pracy. Należy bowiem pamiętać o konieczności ochrony danych osobowych osób z którymi nawiązuje się i kończy współpracę, co wymaga w znacznym zakresie odwołania się do przepisów o ochronie danych osobowych, których źródła regulacji nie należą do systemu prawa pracy.

Poznaj nowy system szkolnictwa zawodowego

1 września 2019 r. w życie wejdzie nowelizacja ustaw oświatowych wprowadzająca liczne zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego. Niektóre z nich są drobne, ale jest też kilka pomysłów wprowadzających zmiany dość radykalne, które mają pozytywnie wpłynąć na kształcenie zawodowe. MEN twierdzi, że głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Sprawdź, sprawdź, jakie zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego wejdą w życie w kolejnym roku szkolnym.

Od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie płatne z zasady na konto bankowe

1 stycznia 2019 r. weszła w życie długo oczekiwana zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia. Od tej pory zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Tym samym aktualność straciła poprzednia regulacja będąca ewidentnie reliktem poprzedniego systemu społeczno-gospodarczego. Sprawdź, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy.

Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez dyrektora w orzecznictwie sądowym

Do obowiązków dyrektora szkoły należy również rozstrzyganie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Co stanowi taką informację? Kiedy należy jej udzielić? Jakie rozwiązania wdrożyć w szkole? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w  bogatym orzecznictwie sądowym. Wszystkie zaprezentowane poniżej orzeczenia zostały wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak zachowywać się w postępowaniu dyscyplinarnym? Praktyczne rady dla dyrektora  (cz. III – środki odwoławcze)

Jak wiemy, odpowiedzialność dyscyplinarna może objąć także nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w tym dyrektora szkoły. Nie zawsze rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej będzie dla dyrektora komisji. Dlatego niezwykle istotna jest wiedza, jak, gdzie i w jakim terminie takie rozstrzygnięcie zaskarżyć. W szczególności warto wiedzieć, jakich zarzutów użyć w odwołaniu i czego spodziewać się w toku procedury odwoławczej. Sprawdź, jak przebiega postępowanie dyscyplinarne na etapie odwoławczym.

A jednak zlecenie możliwe! Kolejna nowość kadrowa od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 września 2018 r. obowiązywał dość kontrowersyjny bezwzględny zakaz zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego a także w niepublicznych. Nowe rozwiązanie, które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., pozwoli w określonych przypadkach na zawarcie z nauczycielem umowy cywilnoprawnej. Sprawdź, kiedy będzie to możliwe.