Relacje dyrektora ze związkami zawodowymi (cz. II – konsultacja w sprawach indywidualnych)

W kolejnym numerze „Prawa w oświacie dla praktyka” kontynuujemy praktyczną analizę zagadnień związanych ze współdziałaniem dyrektora szkoły ze związkami zawodowymi. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami analiza ma charakter kompleksowy, co oznacza, że obejmuje nie tylko nowości w ustawie o związkach zawodowych. Tym razem zajmujemy się kwestią konsultacji w sprawach indywidualnych, a więc bardzo ważnego obowiązku pracodawcy, zwłaszcza w kontekście powoli zbliżającego się ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2019/2020. Ruch ten będzie bardzo intensywny, zwłaszcza z uwagi na wygaszanie gimnazjów i klas gimnazjalnych w szkołach innego typu. Sprawdź, jak prawidłowo zrealizować obowiązek konsultacji związkowej.

Poznaj obowiązki informacyjne szkoły w związku z RODO

Szkoły mają obowiązki takie same jak każdy inny administrator danych osobowych. Nie inaczej jest z obowiązkiem informacyjnym. Specyfika działalności edukacyjnej rodzi jednak także pewne wątpliwości dotyczące m.in. treści klauzuli informacyjnej czy sposobu jej doręczania podmiotom danych czyli osobom, których dane dotyczą.

Poznaj nowe zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne

W 2019 roku przewidziano także nowości w rozliczaniu dotacji otrzymywanej na dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Otóż zmienione zostaną reguły rozliczania dotacji przekazanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na dzieci uczęszczające do oddziałów integracyjnych. W tym zakresie przewidziano bowiem obowiązek odrębnego rozliczenia dotacji. Sprawdź, jakie rozwiązania należy stosować, aby nie narazić się na konieczność zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji.

Podwyżki pensji zasadniczej nauczycieli – nie więcej niż o 166 zł

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli. W projekcie przewiduje się podwyżkę, a właściwie waloryzację stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 5 %. Największą podwyżkę – o 166 zł – zanotują nauczyciele dyplomowani ze stopniem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Sprawdź, kiedy należy wypłacić podwyższone wynagrodzenie i czy konieczne jest wyrównanie.

Nowa Karta Nauczyciela 2019- wszystkie zmiany w jednym miejscu

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszła już wcześniej znana kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela przewidziana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany objęły dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. To jednak nie wszystko. Znaczne zmiany przewidziano również w nowej ustawie z 22 listopada 2018 r. Nowości te niejako nałożyły się na siebie, wobec czego nie jest trudno o dezorientację. Zaprezentowana tabela ujmuje wszystkie zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy w szkole w 2019 r.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2019 r. w życie weszło rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r., które modyfikuje zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym również w szkole. Zmiany objęły również ewidencję czasu pracy. Sprawdź, jak obecnie należy ją prowadzić.

Ciekawe orzeczenia z 2018 roku w kontekście pracowników niepedagogicznych

W minionym roku wydanych zostało wiele orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy. Opublikowano też kilka wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Prezentujemy wybrane orzeczenia, które mogą mieć znaczenie w kontekście zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w szkole.

11 najważniejszych zmian w prawie oświatowym w 2019 i w 2020 r.  – czego możemy być pewni

2019 i kolejne lata niosą za sobą nie tylko zmiany w szkolnictwie branżowym. Przewidziano również kilka innych nowości dotyczących zarządzania szkołą. Wprowadza je ustawa z 22 listopada 2018 r. zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niektóre ze zmian weszły w życie już 1 stycznia 2019 r., natomiast na wejście innych, choć pewne, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.