WYDANIE ONLINE

Powstanie oddziału klas VII i VIII w szkole podstawowej może wiązać się z koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli. Dlatego warto mieć na względzie, że od 1 marca 2017 r. obowiązek weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela będzie spoczywał na dyrektorze szkoły. Nowelizacja przewiduje dwa etapy weryfikacji.

czytaj więcej »

Wdrażana właśnie reforma systemu oświaty, która niesie za sobą całkowitą zmianę ustroju szkolnego, dotyka nie tylko sfery organizacji i treści nauczania, ale ma wpływ także na sytuację zatrudnionych w szkołach i placówkach nauczycieli i pracowników obsługi. W obliczu tak daleko idących zmian nie ma co się łudzić, że wszyscy pracownicy zachowają pracę, w najgorszej sytuacji są zaś – jak się zdaje – nauczyciele i pracownicy obsługi zatrudnieni w gimnazjach, w tym również dyrektorzy. W tej sytuacji warto się dowiedzieć, co się zmieniło w systemie emerytalnym i z jakich uprawnień mogą skorzystać nauczyciel i dyrektor.

czytaj więcej »

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MEN regulującego postępowanierekrutacyjne do publicznych szkół, przedszkoli i placówek. Nadto opublikowanoprojekt rozporządzenia regulującego postępowanie rekrutacyjne dla ostatnichabsolwentów wygaszanych gimnazjów.

czytaj więcej »

MEN opublikowało projekt niezwykle istotnego rozporządzenia regulującego szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ramowych statutów. Najważniejsze zmiany dotyczą procedury tworzenia arkuszy organizacyjnych.

czytaj więcej »

Duże zainteresowanie wśród kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli wzbudził projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Sprawdźmy, jakie nowości przewiduje dla nas ustawodawca.

czytaj więcej »

Prawdziwym wyzwaniem dla każdego dyrektora wobec nadchodzących zmian w systemie oświaty będzie skonstruowanie projektu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny. Na dzień oddawania niniejszej publikacji do druku przepisy dotyczące zasad i terminów przygotowywania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 nie weszły jeszcze w życie, dlatego skoncentrujmy się na kluczowych informacjach, które powinny się znaleźć w arkuszu.

czytaj więcej »

W związku z reformą oświaty znacznie ograniczono możliwość przedłużenia kadencji dyrektora. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019 r. i nie we wszystkich szkołach. Warunkiem dopuszczalności przedłużenia będzie posiadanie aktualnej oceny pracy. Dyrektorzy, którzy nie uzyskali tej oceny w ciągu ostatnich 5 lat, muszą podjąć niezwłocznie działania w celu jej otrzymania. Warto pamiętać, że przepisy dotyczące oceny pracy dyrektora szkoły uległy w ostatnim czasie nowelizacji.

czytaj więcej »

Przekształceniu lub włączeniu do szkoły innego typu może podlegać także gimnazjum publiczne prowadzone przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego. W takim przypadku obowiązkiem organu prowadzącego jest sporządzić projekt statutu szkoły nowego typu i przedłożyć właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli gimnazjum ma zostać przekształcone w 4-letnie technikum lub szkołę branżową I stopnia, wówczas termin na złożenie projektu statutu upływa już 28 lutego 2017 r.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel