WYDANIE ONLINE

Nim dyrektorzy wygaszanych gimnazjów rozpoczną ruch kadrowy, przenosząc nauczycieli w stan nieczynny i wypowiadając ich stosunki pracy, powinni oni zdecydować, którzy nauczyciele utrzymają zatrudnienie przez kolejny rok szkolny, a którzy muszą pożegnać się z pracą już teraz. Aby uniknąć podjęcia decyzji niesprawiedliwych i krzywdzących, warto zredagować wewnątrzszkolne kryteria doboru do przenoszenia w stan nieczynny i wypowiadania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Niewątpliwie najważniejszą nowością oświatową w ostatnich dniach jest opublikowanie nowego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Ustawodawca zapowiada, że w nowych przepisach kwalifikacje nauczycieli zostaną dostosowane do nowego ustroju szkolnego. Czy tak się stało?

czytaj więcej »

W cieniu zmian bezpośrednio związanych z reformą oświaty MEN zapowiedział podwyżki minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany te w powszechnym odbiorze są jednak uznawane za iluzoryczne.

czytaj więcej »

W specjalnym komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowym MEN przedstawił interpretację, zgodnie z którą arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 powinny być przyjęte według treści nowego rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli – niezależnie od daty jego wejścia w życie.

czytaj więcej »

24 lutego 2017 roku opublikowane zostało nowe rozporządzenie regulujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej. Nowa podstawa programowa wejdzie w życie już 1 września 2017 roku Wprowadzana będzie stopniowo na poszczególnych etapach edukacyjnych. Jakie treści nauczyciele będą przekazywać uczniom w nowym ustroju szkolnym? Jakie działania należy podjąć w związku z opublikowaniem nowej podstawy? Odpowiedzi na tak postawione pytania znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Nowelizacja systemu oświaty wiąże się z wprowadzeniem nowej ustawy systemowej – Prawa oświatowego. Ustawa ta w znacznej części powtarza zapisy dotychczasowej ustawy o systemie oświaty. Niemniej jednak wprowadzono również kilka istotnych zmian w zakresie funkcjonowania szkół i placówek, które pozostają nieco w cieniu najważniejszej nowości – wygaszenia gimnazjów. Wprowadzenie tych zmian warto planować z wyprzedzeniem.

czytaj więcej »

Nie każdy nauczyciel gimnazjum musi zostać przeniesiony w stan nieczynny bądź otrzymać wypowiedzenie stosunku pracy. Aby utrzymać zatrudnienie nauczyciela do końca procesu wygaszania gimnazjum bądź umożliwić mu kontynuację zatrudnienia w szkole, w którą gimnazjum zostanie przekształcone lub włączone, dyrektor może zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia.

czytaj więcej »

Reforma w oświacie może w wielu przypadkach skutkować zmniejszeniem liczby etatów również w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przekształcanych szkołach i placówkach oświatowych. W podejmowaniu trudnych decyzji kadrowych polegających na zwalnianiu pracowników pomóc może opracowanie kryteriów doboru do zwolnienia.

czytaj więcej »

Nowa reforma oświaty ma na celu likwidację gimnazjum i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej. Uchwalone przepisy wprowadzające reformę mogą spowodować konieczność redukcji etatów w szkole, zarówno w odniesieniu do pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. Sprawdź jakie decyzje należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko procesu w sądzie pracy.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel