WYDANIE ONLINE

Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Niestety z uwagi na termin ogłoszenia nowego rozporządzenia publikacja artykułu na jego temat przed terminem przekazania arkuszy organizacyjnych do organów prowadzących nie była możliwa. Niemniej jednak nowe przepisy nadal wzbudzają wiele wątpliwości interpretacyjnych. W związku z tym być może trzeba będzie sporządzać aneksy do już zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych. Czy okaże się to konieczne?

czytaj więcej »

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia regulującego indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży. Największe kontrowersje wzbudza wykluczenie możliwości prowadzenia indywidualnego nauczania w szkole.

czytaj więcej »

MEN publikuje kolejny projekt rozporządzenia. Tym razem przedmiotem regulacji są zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach nowego typu. Nową formą zajęć mają być tzw. zajęcia do wyboru w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

czytaj więcej »

W zamierzeniach MEN leży również poszerzenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach. Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmie również uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji. Ponadto planuje się zapewnienie możliwości skorzystania z zajęć logopedycznych dla szerszej grupy uczniów.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje nowe regulacje w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jeżeli projekt wejdzie w życie – co planowane jest na dzień 1 września 2017 r. – na dyrektorów spadną nowe obowiązki.

czytaj więcej »

W cieniu transformacji szkół ustawodawca wprowadza również inne zmiany w systemie oświaty. Nie cieszą się one być może tak dużą medialną popularnością, lecz niewątpliwie mają istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki i obowiązków dyrektora. Jedną z takich zmian są nowe zasady wydawania świadectw szkolnych wprowadzone w styczniu 2017 r., które mają obowiązywać w roku szkolnym 2016/2017. W nowym rozporządzeniu przewidziano kilka zmian. Niezależnie od tego zagadnienie warto omówić kompleksowo.

czytaj więcej »

Nowe przepisy wdrażające reformę systemu oświaty wprowadzają istotne zmiany w tzw. oświatowym prawie pracy. Nadal jednak nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają prawo do odwołania się od wypowiedzenia stosunku pracy do sądu pracy. Warto w związku z tym rozważyć, za pomocą jakich argumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z reformą oświaty dyrektor może bronić swojego stanowiska w postępowaniu sądowym.

czytaj więcej »

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Choć pozornie rozwiązanie to mogłoby wydawać się proste do zastosowania, to jednak w praktyce nasi Czytelnicy mają wiele uzasadnionych wątpliwości. Przedstawiamy rozwiązania najważniejszych problemów związanych z nową regulacją.

czytaj więcej »

Najprawdopodobniej w okresie wdrażania reformy oświaty w szkołach z malejącą liczbą godzin a zwłaszcza w gimnazjach zwiększy się popularność tzw. uzupełniania etatu. Konstrukcja ta pozwala na wykonywanie pracy w więcej niż jednej szkole w celu zapewnienia nauczycielowi łącznie pełnego wymiaru zajęć. W okresie do 31 sierpnia 2019 r.  instytucję tę będzie można stosować bez dotychczasowych ograniczeń.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel