WYDANIE ONLINE

Przekształcenia wielu typów szkół, a zwłaszcza transformacje dotykające gimnazjum, rodzą pytania, jakie są dalsze losy dyrektorów szkół. Przepisy przejściowe przewidują dalsze pełnienie funkcji dyrektora niezależnie od przekształcenia. W niektórych przypadkach możliwe będzie także przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Sprawdź, jakich posunięć kadrowych może spodziewać się dyrektor w związku z wdrażaniem reformy oświaty.

czytaj więcej »

MEN opublikował projekt rozporządzenia regulującego zasady przechodzenia uczniów do innej szkoły. Rozporządzenie reguluje te kwestie bardzo szczegółowo, przez co jego lektura jest uciążliwa. Spróbujmy więc usystematyzować najważniejsze kwestie.

czytaj więcej »

Znamy już projekt rozporządzenia MEN regulującego zasady przeprowadzenia egzaminu dla uczniów klasy VIII nowej szkoły podstawowej. Sprawdźmy, jak ma wyglądać nowy egzamin!

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują także zmiany w Karcie Nauczyciela. Niektóre nowości wejdą w życie na początku roku szkolnego 2017/2018.

czytaj więcej »

Czego jeszcze można spodziewać się w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela? Z doniesień prasowych wynika, że w najbliższym czasie MEN planuje zaostrzyć zasady korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Sprawdźmy, na czym mają polegać zmiany.

czytaj więcej »

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wywołał wiele kontrowersji w środowisku oświaty. Ministerstwu zarzucono m.in. izolowanie uczniów niepełnosprawnych. Sprawdź, jak MEN odpowiada na zarzuty.

czytaj więcej »

Już w dniu 1 września 2017 roku w niektórych przypadkach gimnazja przestaną istnieć, gdyż zostaną przekształcone w szkoły innego typu bądź włączone do takich szkół. Dotyczy to również zespołów szkół składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum. Poza tym przekształcenia obejmą również szkoły podstawowe i zasadnicze szkoły zawodowe. Zmiany będą dotyczyły również szkół nie samorządowych i niepublicznych. Co oczywiste, będą one wiązały się z koniecznością uporządkowania, zebrania i przekazania pomiędzy szkołami szkolnej dokumentacji: statutu szkoły, dokumentów nauczania, dokumentacji kadrowej. Pracę z dokumentacją warto rozpocząć już przed wakacjami.

czytaj więcej »

Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Dla dyrektorów szkół podstawowych oznacza to konieczność podjęcia czynności zmierzających do opracowania projektu nowelizacji statutu, który następnie zostanie uchwalony przez radę szkoły (radę pedagogiczną). Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przedstawiamy przydatne narzędzie, które pozwoli na szybką aktualizację statutu szkoły.

czytaj więcej »

Wygaszanie kształcenia w gimnazjach skutkuje wieloma konsekwencjami kadrowymi związanymi z dalszym zatrudnieniem nauczycieli, ale także z pełnieniem przez nich funkcji kierowniczych. Sprawdźmy, w jaki sposób reforma oświaty będzie miała wpływ na dalsze zajmowanie stanowisk kierowniczych w szkole

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel