WYDANIE ONLINE

Od 1 września nauczyciele, którzy w gimnazjach otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny i nie zgłosili sprzeciwu, wprawdzie nadal pozostają w zatrudnieniu, lecz faktycznie nie wykonują pracy. Stan nieczynny, w sprawie którego decyzje podjęto jeszcze w gimnazjum, może trwać także w szkole, do której gimnazjum zostało włączone albo w którą przekształcone. Na dyrektorów gimnazjum i szkół z klasami dotychczasowego gimnazjum ciążą więc nowe obowiązki związane z przebiegiem stanu nieczynnego nauczyciela – nieco inne niż w przypadku nauczycieli przenoszonych w stan nieczynny na mocy dotychczasowych przepisów.

czytaj więcej »

1 września 2017 r. w życie weszły liczne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące różne dziedziny zarządzania szkołą. W znacznej mierze powielają one dotychczasowy stan prawny, niemniej jednak warto o ich pamiętać, m.in. w związku z aktualizacją dokumentacji wewnątrzszkolnej.

czytaj więcej »

Wygląda na to, że ostatecznie zostaną wprowadzone cztery rodzaje oceny pracy. Ustawodawca zamierza zrezygnować z oceny niezadowalającej, a co za tym idzie – z dodatkowej możliwości rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres nowych zadań poradni w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń wynika zamiaru uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnienia możliwości dostosowania form wychowania przedszkolnego i form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Ustawodawca uzasadnia zmiany także potrzebą usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii, podniesienia ich merytorycznej jakości oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie.

czytaj więcej »

Reforma oświaty objęła także nadzór pedagogiczny. Zmiany w zakresie nadzoru wprawdzie nie są rewolucyjne. Niemniej jednak na dyrektorów zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie stałego monitorowania pracy szkoły i wspomagania. Monitorowanie stało się formą nadzoru pedagogicznego, zaś w przypadku wspomagania zaobserwować można istotne zwiększenie jego roli. Dowiedz się, jakie obowiązki ciążą na Tobie po zmianie przepisów w sprawie nadzoru pedagogicznego i za pomocą jakich narzędzi zapewnić należytą jakość funkcjonowania kierowanej przez siebie szkoły.

czytaj więcej »

Duże zmiany w zakresie tzw. oświatowego prawa pracy dotkną także płac nauczycieli. Chodzi tu nie tylko o wynagrodzenia nauczycieli, ale też o inne świadczenia pieniężne niebędące wynagrodzeniem. Niektóre nowości mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r. Wdrażanie innych zostanie zaś rozciągnięte w czasie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w przedszkolu w pełnym wymiarze zajęć. Z dniem 1 września podjął też zatrudnienie w szkole podstawowej w wymiarze 5/18. Na podjęcie tego zatrudnienia uzyskał zgodę dyrektora przedszkola, które zostało wskazane jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Czy odpis zgody powinien być umieszczony w aktach osobowych nauczyciela w szkole podstawowej będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum jest włączane do szkoły podstawowej. Organ prowadzący nie chce od razu przeprowadzać konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, nie chce też przedłużać kadencji dotychczasowemu dyrektorowi szkoły podstawowej. Czy może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi, który od 1 września będzie uzupełniał etat w tej szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych? Wszak zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r. nie ma już mowy o egzaminach gimnazjalnych.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel