WYDANIE ONLINE

Począwszy od 1 września 2017 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w szkole. Ma to na celu wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Nowa definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z licznymi zmianami w zakresie jej organizacji. Najważniejsze z nich poznasz w niniejszym artykule.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił dane dotyczące ruchu kadrowego w oświacie w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Z danych wynika m.in., że pracę w oświacie wskutek wdrażania reformy ustroju szkolnego straciło ponad 6 tysięcy nauczycieli.

czytaj więcej »

W związku z przekazaniem projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierającego nowe rozwiązania dla Karty Nauczyciela sprawdzamy, jakie zmiany przewidziano w stosunku do pierwotnego brzmienia projektu, opisywanego na łamach naszej publikacji.

czytaj więcej »

Wprawdzie oświaty w polskim systemie prawnym nie należy utożsamiać ze szkolnictwem wyższym, niemniej jednak nie sposób przemilczeć planowanej poważnej reformy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Opublikowany we wrześniu projekt nowej ustawy nazywanej potocznie „Ustawą 2.0” i „Konstytucją dla nauki” przewiduje zmiany w zakresie funkcjonowania systemu, zarządzania, finansowania oraz oceny jakości działalności uczelni. Planuje się również scalenie unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o pożyczkach i kredytach studenckich, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

czytaj więcej »

Programy profilaktyczny i wychowawczy szkoły od nowego roku szkolnego zostały zastąpione przez jeden program wychowawczo-profilaktyczny. Warto zwrócić uwagę nie tylko na zawartość programu, ale także na zasady jego realizacji oraz ewaluacji. Nie zapominajmy również o możliwości zmodyfikowania programu w trakcie trwania roku szkolnego, w zależności od bieżących potrzeb.

czytaj więcej »

Transformacja szkoły związana z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego wiąże się zwykle ze zmianą nazwy szkoły. W takim przypadku konieczna jest wymiana pieczęci używanych w szkole i dostosowanie ich do nowej nazwy. Czy oznacza to, że po przekształceniu lub włączeniu gimnazjum nie wolno już używać jego pieczęci? Poznaj rozwiązania dotyczące pieczęci szkolnych, jakie należy wdrożyć w szkole, aby zapewnić zgodność jej funkcjonowania w stanie prawnym obowiązującym w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Transformacje szkół związane z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego generują wątpliwości związane z obowiązkami pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przekształcenia lub włączenia mogą bowiem wiązać się z koniecznością dokonania odpowiednich zgłoszeń przez szkołę przekształcaną lub wchłanianą, a także wchłaniającą. Poza tym rodzą się pewne pytanie związane z rozliczeniem zasiłków chorobowych.

czytaj więcej »

Reforma kadrowa ma objąć również kwestie związane z czasem pracy nauczycieli. Planowane jest m.in. ustalenie stałego pensum nauczycieli – specjalistów, ujednolicenie zasad obliczania pensum łączonego jak również wprowadzenie obniżek wymiaru zajęć dla nauczycieli niepełnosprawnych. Przewiduje się również obostrzenia w przydziale godzin ponadwymiarowych osobom zajmującym funkcje kierownicze. Zmiany wejdą w życie 1 września 2018 r. Jednak już teraz warto wiedzieć, co szykuje ustawodawca.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum został przeniesiony w stan nieczynny z dniem 1 września 2017 r. 1 grudnia 2017 r. ma podjąć pracę w innej szkole. Do kiedy pozostanie pracownikiem gimnazjum? Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za grudzień?

czytaj więcej »

Czy po zmianach w przepisach konieczna jest realizacja wszystkich zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania? Gdy poradnia zaleca objęcie dziecka pomocą psychologiczną i neurologopedyczną, a w placówce nie są zatrudnione takie osoby, czy zalecenia może prowadzić pedagog i logopeda posiadający odpowiednie kwalifikacje? Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w zaleceniach z poradni znajduje się konieczność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod np. SI, a w placówce nie ma osoby przeszkolonej?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel