WYDANIE ONLINE

Od 1 września obowiązują nowe regulacje dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz kształcenia indywidualnego. W nowych przepisach przewidziano kilka nowości, dotyczących przede wszystkim indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Warto również zwrócić uwagę na nowości w zakresie zatrudniania pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w zakresie kształcenia niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Po przyjęciu niektórych poprawek zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejm w dniu 27 października uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela. Ustawa trafiła do Senatu. Sprawdzamy, jakie zmiany przewidziano w nowelizacji w stosunku do projektu ustawy.

czytaj więcej »

Przekształcenie zespołu szkół w aspekcie księgowym nie powinno być utożsamiane z jego likwidacją. Dlatego zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przypadku przekształcenia nie jest wymagane zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych.

czytaj więcej »

Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do założenia żłobka i klubu dziecięcego, udogodnienia lokalowe, zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych, a także złagodzone wymogi kwalifikacyjne na stanowisko opiekuna. Te i inne zmiany w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych przewidują nowe przepisy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, które wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 r. Choć zmiany nie dotyczą jednostek oświatowych, to jednak mogą mieć znaczenie również dla dyrektorów przedszkoli.

czytaj więcej »

Już niebawem, bo 30 listopada upłynie termin na dostosowanie treści statutów do nowego stanu prawnego. Listopad jest więc okresem wytężonych prac nad statutami. Rozwiązujemy najczęstsze problemy, z którymi mierzą się dyrektorzy szkół, dotyczące sposobu aktualizacji jak i treści statutów.

czytaj więcej »

Organizacja wychowania fizycznego wymaga uwzględnienia różnych przepisów, w tym dotyczących podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego. Od 1 września 2017 r. organizacja tych zajęć podlega zmianom, które wchodzą sukcesywnie do 8-letniej szkoły podstawowej i odpowiednio do szkół ponadpodstawowych.

czytaj więcej »

Z dniem 1 września 2017 r. samorządowe szkoły podstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe, a także niektóre szkoły i zespoły szkół uległy z mocy prawa przekształceniu w szkoły nowego typu. W związku z organy prowadzące te szkoły muszą w uchwale w terminie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić fakt przekształcenia. Choć jest to obowiązek organu prowadzącego, to jednak w praktyce projekty uchwał będą przygotowywały komórki organizacyjne urzędów gminy zajmujące się oświatą. Prezentujemy w związku z tym praktyczne wskazówki dotyczące redakcji tych uchwał.

czytaj więcej »

Planowana nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie nie tylko urlopy dla poratowania zdrowia, ale także urlopy wypoczynkowe nauczycieli. Wśród zmian warto zwrócić uwagę na nowy wymiar i termin udzielania urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów i osób zajmujących stanowiska kierownicze. Istotną nowością jest również wprowadzenia sposoby rozliczania urlopu dla nauczycieli wykonujących pracę jednocześnie w szkole feryjnej i nieferyjnej. Doprecyzowano też stan prawny związany z prawem do urlopu wypoczynkowego w związku z niewykorzystaniem go na bieżąco wskutek przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Nowości dotyczące urlopów wypoczynkowych najprawdopodobniej wejdą w życie już 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum od 1 września 2016 r. w lipcu 2017 r. uzyskał stopień kontraktowego. Praca w gimnazjum była jego pierwszą pracą w życiu. Jeszcze w tym samym nauczyciel złożył wniosek do dyrektora gimnazjum o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Zasiłek został wypłacony. Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej zasiłek powinien podlegać zwrotowi?

czytaj więcej »

Dyrektor przydzielił kółka zainteresowań nauczycielom w ramach zadań statutowych szkoły, a więc bezpłatnie. Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przydział. Czy dyrektor postąpił prawidłowo?

czytaj więcej »

W związku z reformą edukacji dotychczasowe gimnazjum przekształcone zostało w szkołę podstawową. W konsekwencji do 31 sierpnia 2019 r. w szkole funkcjonować będą oddziały klas gimnazjalnych. W związku z koniecznością dostosowania szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego wprowadzono także nowe obwody szkolne. Czy uczniów klas gimnazjalnych obowiązują nowe obwody, czy też należy brać pod uwagę dotychczasowe obwody nadane dla gimnazjum?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel