WYDANIE ONLINE

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które zachowując dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania zajęć wczesnego wspomagania, doprecyzowują i poszerzają je jednocześnie o działania zmierzające do zapewnienia niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie odpowiedniej jakości wsparcia, adekwatnie do potrzeb. Sprawdź, jakie nowości w zakresie wczesnego wspomagania są istotne w codziennej pracy dyrektora jednostki, która prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

czytaj więcej »

Wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia regulujące zakres i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Rozporządzenie zawiera wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Istotą zmian jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Niektóre z nowości będą miały wpływ na funkcjonowanie związków zawodowych i kontakty z nimi także w placówkach oświatowych.

czytaj więcej »

Już w roku szkolnym 2018/2019 pierwsze szkoły zostaną podłączone do szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

czytaj więcej »

Rok 2017 był okresem intensywnych i burzliwych zmian w systemie oświaty. Przede wszystkim zmodyfikowano ustrój szkolny. W ślad za tym przewidziano nową procedurę ruchu kadrowego obowiązującą w szkołach podlegających transformacji. Już w 2017 r. zmieniona została również podstawa programowa w niektórych szkołach. Przypomnijmy, jakie zmiany w oświacie miały miejsce w minionym 2017 roku. W pierwszej części podsumowania zajmijmy się zmianami w zakresie zarządzania oświatą.

czytaj więcej »

W związku z wdrażaną reformą oświaty znowelizowano także przepisy dotyczące nauczania religii w szkołach. Zmiany objęły też organizację rekolekcji. W szczególności warto zwrócić uwagę, że w znowelizowanym rozporządzeniu wprost zaznaczono, że w trakcie rekolekcji szkoła ma obowiązek organizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych. Sprawdź, jak powinna wyglądać organizacja rekolekcji od roku szkolnego 2017/2018.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. na dyrektorach szkół ciąży nowy obowiązek weryfikacyjny związany z zatrudnianiem nauczycieli i innych pracowników wykonujących obowiązki pedagogiczne. Dyrektorzy muszą każdorazowo zweryfikować, czy kandydat do zatrudnienia nie jest wpisany w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Obowiązek ten dotychczas nie został należycie nagłośniony, tymczasem jego niewykonanie grozi grzywną, aresztem a nawet ograniczeniem wolności. Podpowiadamy, jak należycie wykonywać obowiązki, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje także inne pomniejsze zmiany, które weszły w życie częściowo już w dniu 1 stycznia 2018 r., a w pozostałym zakresie zostaną wdrożone 1 września 2018 r. Zmiany te dotyczą ogólnie pojmowanego nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli. Mimo, że są one najistotniejszymi spośród nowości, to jednak mogą mieć praktyczne znaczenie, dlatego warto je poznać.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze stopniowym wygaszaniem gimnazjum wicedyrektor zostanie odwołany ze stanowiska do końca roku szkolnego 2018/2019. Czy w związku z tym powinien zostać przeniesiony w stan nieczynny?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola w dniu 29 grudnia 2017 r. złożył wniosek o udzielenie 4 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w dniu 2 stycznia 2018 r. Czy dyrektor może uwzględnić wniosek?

czytaj więcej »

Nie. Zajęcia, o których mowa w zapytaniu, wchodzą w nauczycielskie pensum. Nie wolno przydzielać ich bezpłatnie w zakresie zadań statutowych szkoły.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel