WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. wprowadza nowy obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych – zamiast dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji. W następstwie powołania dyrektor powinien zgłosić inspektora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To jednak nie jedyny nowy obowiązek. Dyrektor musi również informować Prezesa UODO o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych. Sprawdź, jak przygotować się do realizacji nowych obowiązków w zakresie RODO.

czytaj więcej »

Rozwiewając istniejące wątpliwości, MEN wyraźnie wskazał, że składany przez nauczyciela wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie musi zawierać uzasadnienia, w szczególności wskazywać schorzenia, w związku z którym istnieje potrzeba udzielenia urlopu.

czytaj więcej »

Ustawodawca nie zwalnia tempa. Kolejną zmianą, jaką zaplanowano w prawie oświatowym jest wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy klasy przez nauczyciela religii. Projektowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w szkołach publicznych wywołuje kontrowersje w środowisku oświaty.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku organ prowadzący podejmuje jedną uchwałę dotyczącą zasad udzielania dotacji dla szkół i placówek oświatowych. Uchwała ma obejmować zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne. Jednocześnie zdecydowanie poszerzono jej zakres przedmiotowy. Poza zasadami udzielania dotacji uchwała powinna wskazywać również tryb jej rozliczania i kontroli.

czytaj więcej »

1 stycznia 2018 roku wprowadzono nowe regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego dla kadry kierowniczej. Nauczyciele z tej grupy, w tym również dyrektor, korzystają bowiem z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych i w okresie wskazanym w planie urlopów. Nowe przepisy zawierają niestety wiele niedomówień i wywołują liczne wątpliwości związane m.in. z wymiarem urlopu, jego udzielaniem i rozliczaniem płacy urlopowej. Część z nich postaramy się rozwiązać.

czytaj więcej »

Już niedługo rozpoczną się intensywne prace nad projektami arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019. Od 1 września 2017 r. obowiązują w tym zakresie nowe przepisy regulujące treść arkuszy organizacyjnych w poszczególnych rodzajach szkół i procedurę ich tworzenia, w tym terminy, które powinny być dochowane przez dyrektora i organ prowadzący. Skorzystaj z praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia arkusza organizacyjnego Twojej szkoły przed rokiem szkolnym 2018/2019.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinno wyglądać skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową dające prawo do urlopu dla poratowania zdrowia? Czy może to być skierowanie wystawione w ramach prewencji rentowej ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko spoza gminy. Pracownik jednostki samorządu terytorialnego zażądał od dyrektor przedstawienia oświadczenia rodzica dziecka, w którym wskazany zostanie adres zamieszkania dziecka (jest inny niż zameldowania). Z uwagi na utrudniony kontakt z rodzicami dziecka dyrektor nie jest w stanie pozyskać tego oświadczenia. Czy w związku z tym dotacja na dziecko zostanie potrącona?

czytaj więcej »

Wdrażanie kompleksowej reformy oświaty nie zakończyło się w 2017 roku. Kolejne zmiany w przepisach nadal wchodzą w życie, a poza tym ustawodawca planuje już kolejne. Warto być świadomym zmian, a jednocześnie wiedzieć, jak wdrożyć je w swojej szkole. Sprawdź swoją wiedzę z zakresu aktualnych zmian w prawie oświatowym!

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel