WYDANIE ONLINE

W związku z zaplanowanymi zmianami w ustroju szkolnym jeszcze przed rozpoczęciem poprzedniego roku szkolnego zniesione zostały ograniczenia w nakładaniu na nauczycieli obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole. W konsekwencji instytucja uzupełnienia pensum stała się bardzo popularna. Przypadki, gdy nauczyciel uzupełnia pensum w trzech, a nawet w większej liczbie szkół, nie należą do rzadkości. Należy spodziewać się podtrzymania tego trendu także w roku szkolnym 2018/2019. Wprawdzie o obowiązku uzupełnienia pensum decyduje organ prowadzący, ale nie oznacza to, że na dyrektorze nie spoczywają żadne obowiązki w związku z zastosowaniem tego rozwiązania. Sprawdź, jak postępować w przypadku gdy na nauczyciela zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia pensum w Twojej lub w innej szkole.

czytaj więcej »

10 kwietnia, a więc jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 MEN wprowadził zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu. Przede wszystkim zmodyfikowano terminy opiniowania arkuszy organizacyjnych, ale także ich treść. Zmiana będzie mała znaczenie dla arkuszy organizacyjnych sporządzanych na rok szkolny 2018/2019, w szczególności w przypadku ich aneksowania.

czytaj więcej »

Od 2017 r. obowiązują rozwiązania, które utrudniają nauczycielom zatrudnienie w więcej niż jednej szkole. Sankcją za takie zatrudnienie bez zgody dyrektora może być nawet rozwiązanie stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia. Sprawdź, jak zastosować tę sankcję.

czytaj więcej »

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym przewidziano obowiązek aktualizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w terminie do 30 września 2018 r. Aktualizacja powinna również dotyczyć wszelkich kwestii związanych z asystentem nauczyciela – wszak od 1 września 2018 r . nie będzie już podstawy prawnej do zatrudniania osób na tym stanowisku.

czytaj więcej »

RODO nie zawsze oznacza rewolucję w jednostce oświatowej. Świadome i odpowiedzialne wykorzystanie już istniejącej dokumentacji pozwoli łatwiej przygotować się do zmian i uniknąć wprowadzania naraz zbyt wielu modyfikacji w placówce. Z drugiej strony pod nowymi przepisami już nie wystarczy „sztampowa” polityka bezpieczeństwa czy instrukcja zarządzania systemami informatycznymi – niedopasowana do jednostki i nieodpowiadająca na ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych przez taką jednostkę. Sprawdź, jakie obecnie dokumenty należy posiadać i co się w tym temacie zmieni się po 25 maja, gdy zaczniemy stosować RODO.

czytaj więcej »

Pytanie: W skład zespołu szkół wchodzi gimnazjum i liceum. W praktyce funkcjonuje tylko gimnazjum i podlega wygaszaniu, a do liceum od kilku lat nie ma naboru. Dyrektor zespołu złożył rezygnacje z funkcji kierowniczej, w następstwie której został odwołany ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 r. Na jakiej podstawie prawnej można powierzyć stanowisko dyrektora  zespołu wicedyrektorowi szkoły. Przepisy stanowią o powierzeniu stanowiska na 10 miesięcy. Kto zatem ma sprawować funkcje dyrektora przez ostatnie lipiec i sierpień 2019 r. czyli ostatnie 2 miesiące funkcjonowania gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po wejściu w życie RODO nadal będzie można publikować zdjęcia i dane zawarte w kronice szkolnej bądź zdjęcia byłych absolwentów w gablotach na korytarzach szkolnych?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel