WYDANIE ONLINE

Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia obliguje dyrektora do wypłaty odprawy. Świadczenie to nie przysługuje jednak w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze stanem nieczynnym. Niezależnie od odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają również prawo do odprawy emerytalno-rentowej, jeżeli ustanie ich zatrudnienia następujące w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułem niezdolności do pracy lub świadczenie kompensacyjne. Przyznawanie, obliczanie wysokości i wypłata odpraw może budzić liczne wątpliwości, które postaramy się rozwiać.

czytaj więcej »

Od wielu lat eksperci prawa oświatowego zwracali uwagę na brak przepisów regulujących wprowadzanie i stosowanie monitoringu w budynkach szkolnych i na terenie wokół szkoły. 25 maja 2018 r. w życie weszła nowa ustawa o ochronie danych osobowych, w której w art. 154 po raz pierwszy zawarto kompleksowe rozwiązania w zakresie wprowadzania i stosowania monitoringu w szkole. Rozwiązania te zostały wprowadzone do ustawy – Prawo oświatowe i niewątpliwie warto je poznać.

czytaj więcej »

Jeszcze w tym roku szkolnym konieczne będzie stosowanie nowych wzór świadectw szkolnych i wielu innych druków szkolnym. Nowością będzie również stosowanie – obok tradycyjnych legitymacji szkolnych i przedszkolnych – tzw. e-legitymacji.

czytaj więcej »

Do 26 stycznia 2017 r. obowiązywała ogólna zasada, zgodnie z którą organ prowadzący miał możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Regulacja ta została wyeliminowana, ale w niektórych przypadkach istnieje jeszcze możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. Dyrektor może też rozważać ponowne przystąpienie do konkursu na stanowisko kierownicze. Sprawdź, jak się do tego przygotować.

czytaj więcej »

Pytanie: Co stanie się z uczniem klasy II dotychczasowego gimnazjum, który nie otrzyma promocji do następnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący nałożył na nauczyciela podlegającego ochronie związkowej obowiązek uzupełnienia pensum w innej szkole na takim samym stanowisku. Nauczyciel odmawia przyjęcia tego obowiązku. Co powinien uczynić dyrektor?

czytaj więcej »

Aby ewidencjonować i porządkować, jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie jednostki przetwarzają, nie trzeba już zgłaszać zbiorów danych organowi nadzorczemu, ale należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Najwięcej jednak trudności sprawia nie tyle ustalenie wzoru takiego dokumentu, ale prawidłowe jego uzupełnienie.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel