WYDANIE ONLINE

Liczne zwolnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018 będą wiązały się z koniecznością wypłaty świadczeń pieniężnych, przy czym chodzi tu nie tylko o odprawy. W wielu przypadkach z dniem 31 sierpnia nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni nabędą prawo do nagrody jubileuszowej – nie tylko w związku z osiągnięciem odpowiedniego stażu pracy uprawniającego do tej nagrody, ale także z wyprzedzeniem, z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy powiązane z przejściem na emeryturę lub rentę. Z tego względu warto dokładnie poznać zasady przyznawania, obliczania wysokości i wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników oświaty.

czytaj więcej »

W pierwszym wideoblogu opowiadam, czym jest "Prawo w oświacie dla praktyka", jak wyewoluowało z "Reformy w oświacie w praktyce", a także, jakie treści znajdziemy w tym i w kolejnych wydaniach.

czytaj więcej »

Reforma systemu oświaty wdrażana od 2017 r. nadal trwa. Opublikowany niedawno projekt nowelizacji przepisów Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i innych ustaw przewiduje liczne nowości w systemie oświaty dotyczące zwłaszcza kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów, praktycznej nauki zawodu, funkcjonowania stołówek, a także organizacji szkół niepublicznych. Zmiany są szeroko zakrojone – sprawdź czego konkretnie dotyczą!

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. obowiązywać będą zmodyfikowane zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmą również ocenę pracy dyrektorów, pełniących obowiązki dyrektorów, a także zastępców dyrektorów. Oceny pracy wskazanych osób dokonywać będzie, tak jak dotychczas, organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym. Nie wykluczyło to jednak zmian w szczególności w zakresie kryteriów oceny pracy, jak również jej wskaźników.

czytaj więcej »

RODO nakłada na placówki obowiązek ewidencjonowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, a w niektórych przypadkach zgłaszanie tego bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w czasie do 72 godzin od wykrycia). Sprawdź, co jest naruszeniem ochrony danych, jaki jest termin na zgłoszenie oraz jak prowadzić dokumentację naruszeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela pracuje wraz z nauczycielem w jednej sali. W związku z tym pracownik widzi, jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel m.in. w dzienniku lekcyjnym, dokumentacji wycieczki czy w IPET. Czy w związku z tym pomocnikowi nauczyciela należy udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych szkoła powinna podpisać umowę powierzenia danych z firmą introligatorską, której przekazała do oprawy arkusze ocen? Czy wystarczy tylko podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności przez tę firmę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy stan zatrudnienia, od którego zależy wypłata odprawy pracowników niepedagogicznych i nauczycieli zwalnianych w trybie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela uwzględnia się moment rozwiązania stosunku pracy czy też moment zawarcia umowy o pracę z osobą, której zostanie wypłacona odprawa?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel