WYDANIE ONLINE

Reforma oświaty wymusiła w ostatnich latach intensywny ruch kadrowy. Bardzo popularnym stało się zjawisko pracy równocześnie w więcej niż jednej szkole. Rekordziści pracują nawet w pięciu placówkach w tym samym czasie. Karta Nauczyciela dąży do zatrudniania nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć. Nawet gdy możliwości realizacji pełnego pensum nie ma jednej placówce, przewiduje tzw. uzupełnianie etatu tj. pracę w kilku szkołach w ramach jednego stosunku pracy. Czy to się opłaca? Czy może – z punktu widzenia nauczyciela -  jednak lepiej mieć kilku pracodawców, zaś  - z punktu widzenia dyrektora – nauczyciela, który realizuje wszystkie godziny tylko w jednej placówce? Sprawdźmy to.

czytaj więcej »

Z dniem 29 listopada 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MENiS w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Pierwotny projekt nowelizacji został odrzucony, w związku z tym wprowadzone zmiany różnią się od pierwotnie zapowiadanych. Sprawdzamy, jakie nowości wprowadzono w zakresie szkolnego bhp.

czytaj więcej »

Dość nieoczekiwanie w projekcie ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela przewidziano istotną zmianę w zakresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Okazuje się, że po przerwie w zatrudnieniu staż będzie mógł kontynuować nie tylko nauczyciel kontraktowy i mianowany, ale także stażysta.

czytaj więcej »

Przychylając się do postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Minister Edukacji Narodowej zarekomendował poprawkę do nowelizacji Karty Nauczyciela, przewidującą wyeliminowanie regulaminów zawierających wskaźniki oceny pracy z systemu prawnego. Jednocześnie przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceny pracy, w którym przewidziano nowy system oceniania. Nie możemy też zapominać o kolejnych przepisach przejściowych, a także o regulacjach obowiązujących jeszcze przed 1 września 2018 r., które w określonych przypadkach nadal znajdują zastosowanie. Jak odnaleźć się w tym chaosie? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Nowe przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. wprowadziły instytucję inspektora ochrony danych (IOD). Co istotne, podmioty działające w sektorze publicznym mają obowiązek powołania takiego inspektora. Nierzadko powołanie IOD znajduje uzasadnienie także w podmiotach z tego sektora. Nie ulega więc wątpliwości, że wiedza na temat funkcjonowania IOD jest bardzo istotna, tym bardziej, że za uchybienia w tym zakresie grożą wysokie kary. Sprawdź, czy musisz powołać IOD w Twojej szkole, jak go powołać, jakie kompetencje przydzielić, a także czy można ustanowić wspólnego IOD dla kilku szkół.

czytaj więcej »

Wiemy już, że w wyniku niewykorzystania urlopu zdrowotnego nauczyciel nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Takie uprawnienie zostało przewidziane wprost w przepisach od 1 stycznia 2018 r. Niemniej jednak nauczyciele mogą domagać się realizacji tego prawa również przez tą datą. Poznaj kolejne interesujące orzeczenia w zakresie prawa oświatowego.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel