WYDANIE ONLINE

W kolejnym numerze „Prawa w oświacie dla praktyka” kontynuujemy praktyczną analizę zagadnień związanych ze współdziałaniem dyrektora szkoły ze związkami zawodowymi. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami analiza ma charakter kompleksowy, co oznacza, że obejmuje nie tylko nowości w ustawie o związkach zawodowych. Tym razem zajmujemy się kwestią konsultacji w sprawach indywidualnych, a więc bardzo ważnego obowiązku pracodawcy, zwłaszcza w kontekście powoli zbliżającego się ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2019/2020. Ruch ten będzie bardzo intensywny, zwłaszcza z uwagi na wygaszanie gimnazjów i klas gimnazjalnych w szkołach innego typu. Sprawdź, jak prawidłowo zrealizować obowiązek konsultacji związkowej.

czytaj więcej »

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli. W projekcie przewiduje się podwyżkę, a właściwie waloryzację stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 5 %. Największą podwyżkę – o 166 zł – zanotują nauczyciele dyplomowani ze stopniem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Sprawdź, kiedy należy wypłacić podwyższone wynagrodzenie i czy konieczne jest wyrównanie.

czytaj więcej »

W 2019 roku przewidziano także nowości w rozliczaniu dotacji otrzymywanej na dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Otóż zmienione zostaną reguły rozliczania dotacji przekazanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na dzieci uczęszczające do oddziałów integracyjnych. W tym zakresie przewidziano bowiem obowiązek odrębnego rozliczenia dotacji. Sprawdź, jakie rozwiązania należy stosować, aby nie narazić się na konieczność zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji.

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszła już wcześniej znana kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela przewidziana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany objęły dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. To jednak nie wszystko. Znaczne zmiany przewidziano również w nowej ustawie z 22 listopada 2018 r. Nowości te niejako nałożyły się na siebie, wobec czego nie jest trudno o dezorientację. Zaprezentowana tabela ujmuje wszystkie zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.

czytaj więcej »

Szkoły mają obowiązki takie same jak każdy inny administrator danych osobowych. Nie inaczej jest z obowiązkiem informacyjnym. Specyfika działalności edukacyjnej rodzi jednak także pewne wątpliwości dotyczące m.in. treści klauzuli informacyjnej czy sposobu jej doręczania podmiotom danych czyli osobom, których dane dotyczą.

czytaj więcej »

W minionym roku wydanych zostało wiele orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy. Opublikowano też kilka wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Prezentujemy wybrane orzeczenia, które mogą mieć znaczenie w kontekście zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w szkole.

czytaj więcej »

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2019 r. w życie weszło rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r., które modyfikuje zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym również w szkole. Zmiany objęły również ewidencję czasu pracy. Sprawdź, jak obecnie należy ją prowadzić.

czytaj więcej »

2019 i kolejne lata niosą za sobą nie tylko zmiany w szkolnictwie branżowym. Przewidziano również kilka innych nowości dotyczących zarządzania szkołą. Wprowadza je ustawa z 22 listopada 2018 r. zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niektóre ze zmian weszły w życie już 1 stycznia 2019 r., natomiast na wejście innych, choć pewne, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

czytaj więcej »

wiper-pixel