WYDANIE BIEŻĄCE

Każdy członek związku ma określone uprawnienia przewidziane w statutach poszczególnych organizacji związkowych. Ponadto przepisy prawa pracy nakazują pracodawcom konsultowanie ze związkami indywidualnych sprawa pracowniczych takich jak: zamiar rozwiązania stosunku pracy, zmian warunków zatrudnienia, kar porządkowych. W tym zakresie wszyscy członkowie związku (a nawet pracownicy niezrzeszeni, którzy zwrócili się do związku o pomoc) objęci są ogólną ochroną związkową. To jednak nie wszystko. Jeszcze szerszy uprawnień przewidziany został dla wybranych pracowników pełniących funkcje w zarządach organizacji związkowych. Wśród tych uprawnień na uwagę zasługuje ochrona stosunku pracy. Sprawdź, jak funkcjonuje ta ochrona po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i jakie wiążą się z nią obowiązki dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

W związku ze zbliżającym się ruchem kadrowym warto poznać ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zasad rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy. Przyjęte tam wskazówki interpretacyjne warto przytoczyć w pismach procesowych w sporach z nauczycielami przed sądem pracy – wzmocni to argumentację strony pozwanej, nawet niewykluczone, że przyczyni się to do wygrania sprawy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują tzw. pracownicze plany kapitałowe, stanowiące dodatkową formę zabezpieczenia społecznego, funkcjonującego obok emerytur. Rozwiązanie takie ma funkcjonować także w szkołach i to nie tylko w samorządowych, ale także w prowadzonych przez inne podmioty. Od kiedy pracownicze plany kapitałowe będą stosowane w oświacie? Jakie obowiązki oznacza to dla dyrektora? Jakie uprawnienia przysługują uczestnikom PPK? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

czytaj więcej »

Znamy już ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację tych zawodów. W nowym rozporządzeniu przewidziano rozwiązania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego oraz lepsze dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem roku szkolnego 2019/2020.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni zostanie zastosowana tzw. odwrócona procedura kadrowa – w szkołach z ostatnimi klasami dotychczasowego gimnazjum. W niektórych przypadkach dyrektorzy będą mogli skorzystać jeszcze z innych szczególnych rozwiązań przewidzianych w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Konieczność równoległego stosowania rozwiązań przejściowych i z Karty Nauczyciela rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie może zdarzyć się, że uczeń będący obcokrajowcem ma trudności w nauce. W takim przypadku powinien być on objęty nie tylko wsparciem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poznaj rozwiązania prawne, które powinieneś wdrożyć, jeżeli do kierowanej przez Ciebie szkoły uczęszczają uczniowie – cudzoziemcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel